FAIF / AIFM og finansiel regulering og børsret

Vi yder specialistrådgivning omkring juridiske forhold inden for FAIF / AIFM og den finansielle sektor i bred forstand.

Vores klienter inden for FAIF / AIFM og finansiel regulering tæller bl.a. banker, forsikringsselskaber, fondsmæglerselskaber, investeringsrådgivere, kapitalforeninger, forvaltere af alternative investeringsfonde, alternative investeringsfonde (f.eks. ejendomsfonde og andre investeringsselskaber) og depositarer. Vores klienter inden for det børsretlige område tæller bl.a. erhvervsvirksomheder noteret på regulerede markeder eller alternative markedspladser.

Inden for FAIF / AIFM området rådgiver vi om ethvert forhold, herunder

 • Opnåelse af tilladelse fra Finanstilsynet som forvalter af alternative investeringsfonde
 • Udarbejdelse af væsentlig investorinformation eller central investorinformation
 • Udarbejdelse af lovpligtige investoroplysninger
 • Udstedelse af værdipapirer
 • Udarbejdelse af depositaraftaler for kapitalforeninger
 • Opnåelse af tilladelse fra Finanstilsynet til markedsføring af detailinvestorer

Inden for anden finansiel regulering rådgiver vi bl.a. om

 • Opnåelse af tilladelse fra Finanstilsynet som fondsmæglerselskab
 • Udarbejdelse af betryggende forretningsgange i en finansiel virksomhed
 • Opnåelse af tilladelse fra Finanstilsynet som investeringsrådgiver
 • God skik for finansielle virksomheder
 • Finansiel compliance
 • Udarbejdelse af værdipapirhandelsaftaler for pengeinstitutter
 • White Label Agreements
 • Forsikringsvirksomhed
 • Betalingstjenester

Inden for det børsretlige område rådgiver vi bl.a. om

 • Udstedelse af værdipapirer (fondsemissioner) og andre transaktioner på regulerede markeder som Nasdaq OMX Copenhaven eller alternative markedspladser som First North
 • Overtagelsestilbud – frivilligt såvel som pligtmæssigt / Public M&A / offentlige overtagelser (for køber eller selskabet og dets bestyrelse)
 • Håndtering af børsnoterede og udstedende selskabs forpligtelser i relation til forbud mod insiderhandel og kursmanipulation
 • Ledelsens handel med selskabets aktier
 • Udformning og implementering af interne regler
 • Rådgivning om oplysningsforpligtelser, flagningspligt mv.
 • Anden kapitalmarkedsret for børsnoterede og udstedende selskaber