Offentligret

Kielberg advokaters team for offentlig ret har en lang og bred erfaring med at yde rådgivning om offentligretlige forhold.

Rådgivningen spænder fra rene offentligretlige problemstillinger til spændingsfeltet mellem offentlig ret og civilretlige dispositioner.

Vi har således betydelig erfaring i at rådgive om offentlige myndigheders dispositioner i medfør af Forvaltningsloven og anden mere specialiseret lovgivning som eksempelvis Byggeloven, Byfornyelsesloven, planloven m.m.

Vi rådgiver ligeledes om Offentlighedsloven vedrørende aktindsigt og kommunalfuldmagtens grænser.

Derudover rådigiver vi offentlige myndigheder og institutioner om civile dispositioner som eksempelvis overdragelse af fast ejendom, ansættelsesretlige forhold, lejeretlige forhold, forurening m.m.

Vi har betydelig erfaring i at føre retssager inden for ovennævnte forhold. Oftest repræsenterer vi den offentlige myndighed eller institution, men vi kan også repræsenterer den anden part forudsat der ikke er habilitetsmæssige forhold der hindrer det.