Beskæftigelse
Gitte Martinussen er ansvarlig for at sikre overholdelse af regler og forskrifter på tværs af virksomheden. Dette omfatter arbejdet med forskellige områder som GDPR, Hvidvask og De advokatetiske regler. Ligeledes udvikling og implementering af governance dokumenter.