Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Arbejdsgivers adgang til at kræve Coronapas

Arbejdsgivers adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af Coronapas, test mv. er nu vedtaget.

Baggrund

Som følge af stigningen i coronasmitte i Danmark har regeringen indgået en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter, som skulle gøre det muligt for arbejdsgivere at kræve, at medarbejdere fremviser et gyldigt Coronapas for at kunne møde på arbejdspladsen eller i forbindelse med afholdelse af arrangementer. Samtidig blev parterne enige om at anbefale Folketinget at genindføre den lov, som tidligere gav arbejdsgivere mulighed for pålægge medarbejdere coronatest.

På baggrund af trepartsaftalen blev der fremsat forslag til Lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af Coronapas, test for Covid-19 mv. Loven er nu vedtaget og trådte i kraft den 26. november 2021.

Fremvisning af Coronapas

Med vedtagelse af lovforslaget er det blevet muligt for arbejdsgivere at pålægge medarbejdere at fremvise gyldigt Coronapas. Dette vil være muligt så længe Covid-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom.

Fremvisning af Coronapas betyder i udgangspunktet, at arbejdsgiver kan bede sine medarbejdere om at fremvise sundhedsmyndighedernes app ”Coronapas” indeholdende et gyldigt pas. Coronapasset kan dog også foreligge i papirform eller ved download af det digitale Coronapas, der er adgang til på Sundhed.dk.

Arbejdsgiver kan dog ikke blot bede alle medarbejdere om at fremvise et Coronapas – der skal gives en begrundelse. Arbejdsgiver kan dog som begrundelse nøjes med at henvise til, at Covid-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom.

Krav om test for COVID-19

Lovforslaget vil i øvrigt genindføre arbejdsgiveres adgang til at pålægge medarbejdere at blive testet for COVID-19. Når arbejdsgiver pålægger, at en medarbejder skal testes, skal test så vidt muligt gennemføres i medarbejderens sædvanlige arbejdstid, og hvis dette ikke er muligt, skal medarbejderen kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen. Imidlertid vil det blive muligt for arbejdsgiver at pålægge medarbejderen at anvende selvtest på arbejdspladsen i det omfang, at der er tale om en CE-godkendt test.

Et krav om test skal som udgangspunkt være sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med COVID-19, herunder arbejdsmiljøhensyn eller i væsentlige driftsmæssige hensyn i virksomheden.

Information til medarbejdere

Trods ovenstående oplysninger om, at saglighedskravet ift. fremvisning af Coronapas er tilstrækkelig opfyldt ved henvisning til, at Covid-19 er en samfundskritisk sygdom, skal arbejdsgiver fortsat skriftligt informere den berørte medarbejder om, at den pågældende vil blive pålagt at fremvise Coronapas samt begrundelse herfor.

Ydermere følger det af loven, at ovenstående information også skal tilgå eventuelle valgte tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, repræsentanter i samarbejdsudvalg m.v.

Coronapas og databeskyttelse (GDPR)

I forhold til reglerne om GDPR er adgangen til at pålægge en medarbejder at forevise Coronapas ikke omfattet af databeskyttelsesreglerne, når der alene er tale en synsmæssig kontrol, hvor oplysningerne ikke indsamles, registreres eller på anden måde behandles. Den foreviste dokumentation bør derfor hverken registreres eller lagres hos arbejdsgiveren (den dataansvarlige).

Det er samtidigt vigtigt at være opmærksom på, at resultatet af medarbejdernes test er en helbredsoplysning og dermed en følsom personoplysning, som kræver særskilt hjemmel at behandle. Den netop vedtagne lov giver arbejdsgiveren en hjemmel til indsamlingen, men den giver ikke arbejdsgiver ret til at videregive oplysningerne i bredere forstand.

Omkring vaccinationer er det ligeledes vigtigt at bemærke, at helbredsoplysningsloven betyder, at arbejdsgiver ikke må spørge ind til medarbejdernes helbred, medmindre der er tale om helbredsoplysninger, der har væsentlig betydning for udførelsen af den pågældendes arbejde.

Oplysningen om, hvorvidt en medarbejder er blevet vaccineret mod Covid-19, er at betragte som en helbredsoplysning, og som arbejdsgiver må du derfor alene spørge ind til, hvorvidt medarbejderne er vaccineret, hvis det har væsentlig betydning for udførelsen af arbejdet.

Kielberg Advokaters kommentarer

I forhold til informationskravet er det vores opfattelse, at information om fremvisning af coronapas eller test kan gives samlet til alle eller større grupper af medarbejdere, og at arbejdsgiver kan nøjes med at orientere én gang, hvis pålægget gælder for en længere periode. I givet fald bør den relevante periode afgrænses i informationsmaterialet.

Såfremt en medarbejder ikke vil efterkomme pålæg om at fremvise Coronapas eller ikke vil lade sig teste, vil dette kunne få ansættelsesretlige konsekvenser. I dette tilfælde vil vi anbefale, at arbejdsgiver kontakter os for nærmere konkret rådgivning, forinden der iværksættes ansættelsesretlige sanktioner.

Dato

Forfattere