Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Børnebortførelser og ulovlige tilbageholdelser

Når børn flyttes på tværs af landegrænser

Når børn flyttes på tværs af landegrænser af den ene forælder, uden at den anden forælder har givet samtykke, kan der være tale om en børnebortførelse. Hvis et barn på samme måde tilbageholdes i et andet land, end der hvor barnet har bopæl, kan der være tale om en ulovlig tilbageholdelse. I det følgende præsenterer vi en kort gennemgang af, hvad juraen siger om disse situationer.

Hvilke regler er der?

Danmark har tiltrådt flere konventioner på området. Det betyder blandt andet, at der kan være forskellige regler afhængig af, hvorfra et barn kom, inden det blev ført til/tilbageholdt i Danmark og omvendt. Selvom de forskellige regler kan gøre det sværere at gennemskue processen, betyder konventionerne også, at for efterhånden en stor del af lande er der fastlagt en hurtig proces for stillingtagen til, om et barn skal tilbageleveres.

Hvad er en børnebortførelse?

Hvis et barn har bopæl i et land ,og den ene forælder tager barnet med til udlandet, kan det muligvis betegnes som en ulovlig børnebortførelse. Følgende betingelser skal være opfyldt:

  • at der ikke er truffet afgørelse om, at barnet må tage ophold i udlandet og
  • at den anden forælder har taget barnet med til eller tilbageholder barnet i udlandet uden samtykke med henblik på at blive i udlandet.

Hvordan får man børnene hjem igen?

Der er først og fremmest muligheden for, at man bliver enige om, at børnene skal retur. Et såkaldt forlig. Men hvis det ikke er muligt at blive enige, kan man indgive en anmodning om tilbagelevering til Social- og Ældreministeriet. Processen efter indlevering af en anmodning afhænger af, hvilket samarbejde Danmark har med det land, som barnet befinder sig i.

Udgangspunktet uanset samarbejdet er, at Social- og Ældreministeriet sørger for, at anmodningen sendes videre til den relevante myndighed i den stat, barnet opholder sig i. Derefter startes der en tilbageleveringssag i det land, barnet opholder sig i.

Hvornår kan man nægte tilbagelevering af børnene?

Selvom et bortført barn som udgangspunkt skal tilbage til det land, barnet havde bopæl i forinden, er der mulighed for at nægte tilbagelevering i følgende fire situationer:

  1. Hvis der er gået mere end et år fra bortførelsen eller begyndelsen af den ulovlige tilbageholdelse, og til der er indgivet anmodning om tilbagelevering.
  2. Hvis det vil skade barnets fysiske og/eller mentale sundhed, eller sætter barnet i en situation, det ikke bør tåle.
  3. Hvis barnet modsætter sig tilbagelevering, og der med hensyn til alder og modenhed bør tages hensyn til dette.
  4. Tilbagegivelsen er uforenelig med grundlæggende principper.

Sådan undgår du at havne i situationen

Hvis man som forælder ønsker at flytte til udlandet med sit barn, og man har delt forældremyndighed, kan man enten blive enige og underskrive en klar aftale om flytningen. Er flytningen kun tidsbegrænset, er det vigtigt, at det fremgår af aftalen. Hvis man ikke kan blive enige, kan man søge Familieretshuset om tilladelse til at flytte til udlandet, enten permanent eller midlertidigt.

Hvilket land kan egentlig bestemme, hvem der har forældremyndighed, hvor barnet har bopæl, og hvordan samværet skal fastsættes?

Sideløbende med en børnebortførelsessag kan der opstå spørgsmål om ændring af, hvem der er forældremyndighedsindehavere, bopæl og samvær. Disse spørgsmål skal som udgangspunkt kun afgøres af det land, barnet havde bopæl i inden den ulovlige børnebortførelse.

I visse tilfælde er det dog det land, barnet er bortført til eller tilbageholdt i, der kan træffe afgørelse. Det vil som oftest være, når barnet har opholdt sig i det nye land i mere end et år, hvis landet har afvist en tilbagelevering, eller hvis den tilbageværende forælder efterfølgende har accepteret flytningen.

Brug for rådgivning?

Hos Kielberg har vi flere års erfaring med flytning til udlandet og behandling af børnebortførelsessager, hvor blandt andet advokat Pernille Bergholt Buhl er optaget på en liste over advokater, som er særligt egnede til at håndtere sager om børnebortførelse.

Så hvis du overvejer at flytte til udlandet, eller står med en mulig børnebortførelsessag eller forældreansvarssag på tværs af landegrænser, kan vi tilbyde højt specialiseret rådgivning og hjælp.