Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

COVID-19 – Aftaleforhold

Overvejelser om force majeure, misligholdelse og fremtidige aftaler.

Sidste uges historiske nedlukning af store dele af den offentlige sektor og de danske landegrænser som følge af COVID-19 udbruddet giver sammen med en række øvrige bekymringer anledning til at overveje, hvordan den nuværende situation påvirker erhvervslivet i Danmark.

På kort tid har Folketingets tiltag betydet en stor udfordring for en række erhvervsdrivende. Vi vil med denne artikel give et overblik over, hvilke kontraktmæssige udfordringer og overvejelser den nuværende situation med COVID-19 kan give anledning til i eksisterende og fremtidige aftaleforhold (kontrakter).

 

Misligholdelse ved manglende opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser

Et naturligt spørgsmål, der melder sig, er, hvordan man skal forholde sig, hvis virksomheden selv eller en aftalepart ikke kan eller ønsker at opfylde sine kontraktmæssige forpligtelser – er der så tale om en misligholdelse?

Som så meget andet er det typiske svar, at det beror på en konkret vurdering. Det kommer nemlig an på, hvad I som aftaleparter har aftalt. I de fleste aftaleforhold vil der ikke været taget stilling til om en manglende opfyldelse af sine forpligtelser vil udgøre en misligholdelse af aftaleforholdet, når det sker som følge af en begivenhed som COVID -19.

Ved manglende stillingtagen til misligholdelse som følge af en særlig begivenhed – ex. en pandemi, kan du derfor risikere, at din medkontrahent vil kræve, at du rent faktisk foretager levering, kræve et nedslag i prisen eller hæve jeres aftale og ved et påvist tab kræve erstatning.

Har I omvendt forholdt jer til sådanne situationer, kan I måske stå bedre. I aftaleforholdet kan I bl.a. have vedtaget en såkaldt ”hardshipklausul”, som vil betyde, at aftalen kan kræves genforhandlet, idet den ene parts forpligtelser er blevet væsentligt mere byrdefulde som følge at udefrakommende hændelser. Er der ikke vedtaget en hardshipklausul, vil man fortsat være forpligtet til at overholde sine forpligtelser, medmindre man andetsteds, f.eks. i en force majeure klausul har forholdt sig til udefrakommende hændelser.

En force majeure klausul regulerer, hvornår en part kan fritages for sine forpligtelser, når der indtræder forhold omfattet af force majeure. Begivenheder omfattet af force majeure vil altså medføre ansvarsfrihed for den part, der på grund af forholdene er forhindret i at levere i henhold til aftalen, dog kun så længe force majeure-begivenheden består.

 

Er COVID-19 force majeure?

Force majeure betegnes som en udefrakommende begivenhed uden for parternes kontrol og som på grund af sin upåregnelighed hindrer eller umuliggør en parts opfyldelse af sine forpligtelser. Ved force majeure omtales ofte: krig, terror, naturkatastrofer ind- eller udførselsforbud, strejker og lockouts (ikke udtømmende).

Der må skelnes mellem situationer, hvor der er i kontrakten er medtaget en force majeure klausul og situationer, hvor den ikke er medtaget.

Hvis der i kontrakten er indeholdt en force majeure-klausul, vil det altid bero på en konkret vurdering af klausulens ordlyd, om en begivenhed som den nuværende er omfattet.

Et eksempel på en klausul, hvor COVID-19 formentlig vil være omfattet, er i de tilfælde, hvor der i klausulen er angivet, at force majeure omfatter epidemier, pandemier eller karantæner pålagt af offentlige myndigheder.

Hvis der ikke er aftalt en force majeure klausul kan aftalen dog alligevel være omfattet af force majeure. Udgangspunktet i aftaler omfattet af dansk ret er nemlig, at force majeure gælder som en generel retsnorm. Vi ser dog ofte, at de aftalte force majeure klausuler dækker bredere end den generelle retsnorm.

En sundhedskrise som den nuværende er ikke tidligere set i Danmark, og der er derfor ingen hjælp at hente i retspraksis ved vurderingen af, om COVID-19 udgør en force majeure begivenhed, når det ikke følger direkte af en force majeure klausul.

I vurderingen må man indregne, dels om der er tale om en forhindring/umulighed i at opfylde sine forpligtelser og dels, om begivenheden har været upåregnelig. I vurderingen af om begivenheden er upåregnelig skal tillige påregnes aftaletidspunktet.

Ved aftaler indgået efter 30. januar 2020, hvor WHO erklærede COVID-19 for en folkesundhedsmæssig krise af international betydning, vil det være vanskeligt at påberåbe sig upåregnelighed, da det må anses for påregneligt, at en folkesundhedsmæssig krise vil kunne udvikle sig og dermed kan få betydning for et aftaleforhold. Der findes på nuværende tidspunkt ikke et endegyldigt svar på, om COVID-19 udgør en force majeure begivenhed.

 

Overvejelser om eksisterende kontrakter

Forventer du, at den nuværende situation kommer til at påvirke et aftaleforhold enten som følge af din manglende opfyldelse eller din medkontrahents, så bør I foretage jer følgende:

  • Gennemgå eksisterende kontraktgrundlag og eventuelle tillægskontrakter for eventuelle klausuler om hardship eller force majeure
  • Skab overblik over virksomhedens leverancer (både indgående og udgående). Er der noget, der virker ”umuligt”, bør det håndteres proaktivt, herunder om nogle leverancer kan udskydes til senere.

 

Overvejelser om fremtidige kontrakter

Som erhvervsdrivende bør du overveje, om der skal ske tilpasning af eventuelle klausuler, herunder særligt i forhold til at tilføje eller udvide en eventuel eksisterende force majeure klausul, eller eventuelt tilføjelse af en hardshipklausul, som kan sikre en genforhandling af aftalen, hvis dens opfyldelse bliver for byrdefuld for en af parterne.

En hardshipklausul kan i nogle tilfælde være med til at styrke et samarbejde, da det giver parterne mulighed for at justere samarbejdet, såfremt udefrakommende begivenheder, som f.eks. en pandemi, bebyrder den ene af aftaleparterne, mens man samtidig ønsker at fortsætte samarbejdet uden at ophæve med henvisning til force majeure og eventuelle erstatningssager for manglende opfyldelse af sine forpligtelser.

 

Brug for hjælp?

Hardshipklausuler er ikke ofte anvendt i Danmark, men en situation som den nuværende, kan måske være med til at sætte fokus på, hvor vigtigt det er at indgå samarbejdsaftaler med f.eks. sådanne klausuler frem for rene leverandøraftaler. Har du brug for en gennemgang af jeres nuværende kontraktgrundlag, eller har du spørgsmål til, hvordan den nuværende COVID-19 situation kan påvirke din virksomhed, så er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale om jeres behov.

Dato

Forfattere

Kielberg Advokater