Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Er din virksomhed i problemer? Rekonstruktion kan være en løsning

Rekonstruktion

Formålet med rekonstruktion af en virksomhed er genoprettelse af virksomhedens økonomi og hermed undgå konkurs, hvorved virksomheden kan fortsætte sin hidtidige drift. Dette kan ske, ved at dele af virksomheden sælges fra, eller hvis kreditorerne går med til, at gælden bliver nedsat eller udskudt.

Både selskaber (ApS, A/S mv.) og personer kan gå i rekonstruktion.

Selvom det igennem en lang række år har været muligt at benytte mulighederne for rekonstruktion, har vi først i løbet af 2022-2023 reelt set dem udnyttet. Dette kan hænge sammen med, at en del virksomheders økonomiske udfordringer ses forbigående pga. konjunkturer og markedsudfordringer.

Der er overordnet to typer rekonstruktion:

Den ”almindelige rekonstruktion”:

Her bør man sammen med sine rådgivere udarbejde en køreplan for forløbet efter en grundig analyse af virksomheden og dennes levedygtighed, inden man træffer en beslutning om at sende en begæring om rekonstruktion til skifteretten. Dette for at forebygge, at der opstår ubehagelige overraskelser i rekonstruktionsforløbet. Man bør have overblik over gæld, aktiver i virksomheden, pant og kreditorer og samarbejdspartnere, ligesom det klart er at foretrække, at man har en idé om, hvordan rekonstruktionen skal ende.

Om ”forebyggende rekonstruktion”:

Her kan der være tale om en form for stille betalingsstandsning, og uden fyldestgørelsesforbuddet, som omtales nedenfor, er den nødlidende ikke beskyttet imod inddrivelse via fx fogedretten. Når der er udstedt fyldestgørelsesforbud, minder forløbet om den almindelige rekonstruktion. Derfor er vi spændte på, hvordan reglerne kommer i spil i praksis.

Baggrundshistorien.

Konkursrådet kom i foråret 2022 med en betænkning, der indeholdt en række forslag til ændringer af konkursloven for at implementere EU-direktiv 2019/1023 (insolvens- og rekonstruktionsdirektivet) om forebyggende rekonstruktion.

Reglerne trådte i kraft den 17. juli 2022 og fremgår af konkurslovens §§ 9a – 9i.

Ved vedtagelsen af reglerne om ”forebyggende rekonstruktion” er muligheden for at rekonstruere selskaber i økonomiske problemer blevet suppleret.

Proceduren for almindelig rekonstruktion

Ved almindelig rekonstruktion kan både kreditorer og den nødlidende anmode skifteretten om, at vedkommende tages under rekonstruktionsbehandling. Den nødlidende kan først tages under rekonstruktionsbehandling, når insolvenskravet i konkurslovens § 17, stk. 2 er opfyldt. Det vil sige, når vedkommende ikke længere kan opfylde sine betalingsforpligtelser, efterhånden som de forfalder, medmindre problemerne blot er forbigående.

Træffer skifteretten herefter beslutning om, at vedkommende tages under rekonstruktionsbehandling, beskikker skifteretten en eller flere rekonstruktører og fastsætter tidspunkt for et planmøde med kreditorerne. Samtidigt indrykkes der en annonce i Statstidende, hvor alle kreditorerne opfordres til at anmelde deres krav samt komme til planmødet, som afholdes i skifteretten inden for de fire første uger efter indledningen af rekonstruktionen.

På planmødet fremlægger rekonstruktøren en overordnet plan for rekonstruktionen. En plan, hvor kreditorerne efterfølgende på mødet skal stemme om, hvorvidt den kan vedtages. Vedtages planen af kreditorerne, har rekonstruktøren op til seks måneder til at lave et rekonstruktionsforslag, der ligeledes skal vedtages af kreditorerne.

Her gælder en række forskelligartede stemmeregler, hvor kreditorerne blandt andet kan inddeles i stemmeklasser.

Bliver rekonstruktionsforslaget vedtaget og stadfæstet af skifteretten, får det retsvirkning. Forslaget vil herved også gælde for de kreditorer, der ikke stemte for forslaget. Hvis et flertal af kreditorerne derimod ikke stemmer for forslaget, eller hvis forslaget ikke kan stadfæstes af skifteretten, skal skifteretten indlede konkursbehandling.

ansættelsesbeviser

Betydning af forebyggende rekonstruktion

Forebyggende rekonstruktion afskiller sig på en række punkter fra en almindelig rekonstruktion.

Først og fremmest kan du nu som erhvervsdrivende anmode skifteretten om at indlede en sag om forebyggende rekonstruktion, hvis du er insolvent, eller hvis der er sandsynlighed for, at din virksomhed vil blive insolvent. Du har derfor som skyldner nu mulighed for på et tidligere tidspunkt end før at kunne reagere på økonomiske vanskeligheder, idet der nu kun skal foreligge sandsynlighed for insolvens.

Derudover indebærer forebyggende rekonstruktion mindre offentlighed, eftersom den ikke skal offentliggøres, som det er tilfældet ved almindelig rekonstruktion. Rekonstruktionsplanen offentliggøres altså ikke, hvorfor omverdenen først bliver bekendt med selskabets økonomiske udfordringer ved fremlæggelse af rekonstruktionsforslaget. Hertil sker der ingen obligatorisk udpegning af en rekonstruktør, og der er ligeledes mulighed for at træde ud af rekonstruktionen efter vedtagelse af rekonstruktionsplanen.

En forebyggende rekonstruktion findes i to versioner. Det, der adskiller disse versioner, er, hvorvidt der er vedtaget et fyldestgørelsesforbud.

Et fyldestgørelsesforbud er et forbud mod, at kreditorer kan tvangsfuldbyrde deres krav via fogedretten. Hvis selskabet ikke anmoder om denne beskyttelse, kan en forebyggende rekonstruktion indledes uden orientering af kreditorer og samarbejdsparter. De vil derfor først blive orienteret ved selskabets fremsættelse af rekonstruktionsforslaget. Hvis selskabet derimod anmoder om vedtagelse af et fyldestgørelsesforbud, orienteres kreditorerne, og en rekonstruktør skal dermed også udpeges, idet en anmodning om fuldbyrdelsesforbud tillige anses for en anmodning om beskikkelse af rekonstruktør.

Betingelser for iværksættelse af forebyggende rekonstruktion

De grundlæggende betingelser for iværksættelsen af forebyggende rekonstruktion er, at:

  1. Skyldner driver erhvervsmæssig virksomhed
  2. Begæring indgives af skyldner
  3. Der foreligger sandsynlighed for skyldnerens insolvens

Grundige tanker

Som det fremgår ovenfor, er der mange overvejelser, når emnet rekonstruktion kommer i spil. Derfor anbefales det, at man tager fat i udfordringerne tidligt, og det er klart at foretrække for alle parter, at man tidligt involverer rådgivere, kreditorer og panthavere i løsningerne.

Hos Kielberg Advokater, har vores insolvensafdeling betydelig erfaring med rekonstruktion, hvorfor vi naturligvis står til rådighed for en drøftelse af konkrete problemstillinger.