Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Ny lovgivning om udskiftning af brændeovne er gældende fra 1. august 2021

Folketinget har med en ny ændringslov vedtaget, at ældre brændeovne skal nedlægges eller udskiftes i forbindelse med ejendomsoverdragelser.

En ny ændringslov blev den 3. december 2020 vedtaget af Folketinget og er nu endeligt gældende pr. 1. august 2021. Det er nu lovpligtigt for en ny ejer af en fast ejendom at nedlægge eller udskifte en ældre brændeovn på ejendommen. Der kan pålægges tvangsbøder til den, der undlader at foretage den fornødne nedlæggelse eller udskiftning.

Baggrunden for ændringsloven

Det fremsatte lovforslag kommer som et led i den grønne omstilling. Udskiftningen/fjernelsen af brændeovne af ældre dato skal være med til at skabe et sundere miljø med mindre partikeludledning.

Udover at forbedre den generelle luftkvalitet er lovændringen også med til at opfylde en af Danmarks EU-retlige forpligtelser. EU har i 2016 vedtaget et direktiv, der forpligter dets medlemslande til at nedbringe partikelforureningen med 33 pct. i 2020 og 55 pct. i 2030 i forhold niveauet i 2005.

Hvilke brændeovne er omfattet af pligten?

Lovændringen betyder, at erhververen af en fast ejendom forpligtes til at nedlægge eller udskifte en eventuel brændeovn på ejendommen, såfremt denne brændeovn er produceret før den 1. januar 2003.

Udgangspunktet er således, at alle brændeovne fra før 1. januar 2003 skal udskiftes eller nedlægges. Der er dog en række brændeovnstyper, som er undtaget fra ordningen. Pligten omfatter således ikke brændekedler, fyringsanlæg i fredede bygninger, brændekomfurer opbygget på stedet, indmurede pejse, hvor udskiftning vil medføre omfattende konstruktionsændringer, halmfyr, kakkelovne, masseovne, pillefyr og åbne pejse. Ej heller er fyringsanlæg med en særlig værdi for ejendommen omfattet af pligten. Herunder påtænkes primært antikke brændeovne fra før år 1920.

Indberetningspligt i forbindelse med tinglysning

For erhververen af en fast ejendom gælder det nu, at man – på tidspunktet for anmeldelsen af overdragelsesdokumentet til tinglysning – skal indberette én af følgende muligheder til Tinglysningsretten:

 1. at ejendommen ikke indeholder en brændeovn,
 2. at ejendommen indeholder en eller flere brændeovne, der er produceret før 1. januar 2003, og dermed er omfattet af ordningen,
 3. at ejendommen indeholder en eller flere brændeovne, der er produceret efter 1. januar 2003, og dermed ikke er omfattet af ordningen,
 4. at ejendommen indeholder en eller flere brændeovne, hvor produktionsåret er ukendt eller endnu ikke vurderet,
 5. at ejerskiftet eller fyringsanlægget er undtaget fra ordningen.

Ved tvivl om, hvorvidt en given brændeovn er produceret før 1. januar 2003, er der pålagt erhverver en pligt til at anmode Miljøstyrelsen om at træffe afgørelse herom. Der skal anmodes senest 6 måneder efter, at man har overtaget ejendommen eller tinglyst overdragelsesdokumentet. Har man overtaget ejendommen ved auktion, skal det imidlertid være senest 12 måneder efter tinglysning af auktionsskødet.

Undtagelser til ordningen

Selvom pligten som udgangspunkt gælder ved ejendomsoverdragelse, er det imidlertid ikke ved alle overdragelser af fast ejendom, at den gør sig gældende. Ordningen finder ikke anvendelse på ejerskifte i forbindelse med en længstlevendes ægtefælles hensidden i uskiftet bo, ved ejerskifte mellem ægtefæller eller samlevende i forbindelse med forholdets ophør samt ej heller ved ejerskifte i forbindelse med salg til en allerede tinglyst medejer. Endvidere gælder ordningen ikke, hvis en ejendom overdrages til en juridisk person, hvorved der typisk forstås virksomheder, foreninger mv., eller hvis der er tale om overdragelse af et kolonihavehus eller andelsbolig.

Tidsfrist for udskiftning eller nedlæggelse af brændeovne

Nedlæggelsen eller udskiftningen af de af ordningen omfattede brændeovne skal ske senest 12 måneder efter overtagelsen af ejendommen. Dog gælder det også her, at fristen er senest 12 måneder efter tinglysning af auktionsskøde, hvis ejendommen erhverves på auktion. Erhververen skal samtidig med udskiftningen eller nedlæggelsen tillige indberette dette til Miljøstyrelsen, hvilket skal ske digitalt.

Pligter i tilfælde af at brændeovne ikke er omfattet af ordningen

Erhverver man en ejendom, der har en brændeovn, der er produceret efter 1. januar 2003, og dermed ikke er omfattet af kravet om udskiftning eller nedlæggelse, påhviler der imidlertid stadig en forpligtelse for erhververen.

Det gælder nemlig, at erhververen – senest 6 måneder efter overtagelsen – skal fremsende dokumentation for produktionsåret for brændeovnen. Denne dokumentation skal fremsendes digitalt til Miljøstyrelsen og skal som minimum indeholde én af følgende dokumenter:

 1. En underskrevet erklæring om vurdering af produktionsåret fra en
  skorstensfejer eller anden fagperson,
 2. Prøvningsattesten for fyringsanlægget,
 3. Dokumentation for svanemærkning af fyringsanlægget,
 4. En overensstemmelsesvurdering for fyringsanlægget.

Sanktioner

Såfremt man som erhverver af en fast ejendom forsømmer at opfylde sine forpligtelser i forhold til oplysning og indberetning til Miljøstyrelsen, og man stadig ikke har opfyldt dem rimelig tid efter en indskærpelse, kan styrelsen pålægge erhververen ugentlige tvangsbøder. Derudover kan man som erhverver blive tildelt bøder, hvis man undlader at nedlægge eller udskifte brændeovne, der er omfattet af ordningen mv.

Er du i tvivl om, hvorvidt ovenstående har relevans for dig i forbindelse med et forestående køb af fast ejendom, er du meget velkommen til at rette henvendelse til os.