Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Retsafgiftsloven forenkles

Folketinget vedtog den 9. marts 2021 en ny lov om retsafgifter. Loven, der træder i kraft den 1. oktober 2021, indebærer en række ændringer af de gældende regler om betaling af retsafgifter i forbindelse med bl.a. almindelige civile retssager, men også en række andre typer sager. Vi giver dig her et overblik over ændringerne.

Lovforslaget som vedtaget kan findes her.

Retsafgift – hvorfor?

Generelt har retsafgifter to overordnede formål – et fiskalt og et processuelt.

På den ene side udgør retsafgiften en generel indtægt for staten. Og på den anden side skal retsafgiften modvirke bl.a. ubegrundede sagsanlæg og motivere til, at flere tvister løses i mindelighed ved forlig. Samtidig er det en vigtig balance at sikre, at niveauet for retsafgiften ikke bliver en barriere, der begrænser borgere og virksomheders ret til en retfærdig rettergang.

Forenkling af et kompliceret regelsæt

De nye regler erstatter den gældende retsafgiftslov fra 1969, som er blevet ændret af flere omgange.

Efter de gældende regler beregnes retsafgiften i civile retssager almindeligvis som dels et grundbeløb, og dels som en procentsats af sagens økonomiske værdi ved sagsanlæg. Det kan derfor i forbindelse med større og mere komplicerede sager være vanskeligt at opgøre, hvilken retsafgift der skal betales.

I dag beregnes retsafgiften således først af et grundbeløb, udgørende 500 kr., og i visse sager, 400 kr. Overstiger sagens værdi 50.000 kr., skal der tillægges yderligere 250 kr. samt 1,2 procent af den del af værdien, der overstiger 50.000 kr. Retsafgiften kan dog højst udgøre 75.000 kr.

Skal sagen berammes til hovedforhandling, og overstiger sagens værdi på det tidspunkt 50.000 kr., skal der betales endnu en retsafgift – den såkaldte berammelsesafgift. Berammelsesafgiften beregnes på samme måde som ved sagens anlæg.

  • Eksempel efter den gældende retsafgiftslov: I en almindelig civil retssag om pengekrav med en værdi på 900.000,00 kr. beregnes retsafgiften som et grundbeløb på 500 kr. + 250 kr. + 10.200 kr. = 10.950 kr. i retsafgift + 10.950 kr. i berammelsesafgift. Det vil sige i alt 21.900 kr.

Den nye retsafgiftslov medfører faste takster

Med den nye retsafgiftslov har lovgiver ønsket at forenkle reglerne om retsafgifter og gøre beregningen lettere at forstå og anvende for både sagens parter, advokater og domstole.

Efter de nye regler vil retsafgiften i fremtiden derfor ikke skulle beregnes efter en procentsats. Procentberegningen i almindelige civile retssager erstattes i fremtiden med faste afgiftssatser.

I fremtiden skal der, som hovedregel, betales en retsafgift på 1.500 kr. i forbindelse med anlæg af en almindelig civil retssag. Dog kun 750 kr. ved anlæg af en retssag, der ikke har en økonomisk værdi, eller som har en økonomisk værdi på højst 100.000 kr.

Herefter skal der i de fleste retssager, der har en værdi på mere end 100.000 kr., betales en berammelsesafgift i forbindelse med hovedforhandlingen. Dette gælder dog ikke retssager, der ikke har en økonomisk værdi, eller som har en økonomisk værdi på højst 100.000 kr. Berammelsesafgiften beregnes efter faste takster som oplistet i den følgende tabel:

 

Sagsværdi Afgift
100.001-250.000 kr. 3.000 kr.
250.001-500.000 kr. 8.000 kr.
500.001-1.000.000 kr. 14.000 kr.
1.000.001-2.000.000 kr. 35.000 kr.
2.000.001-3.000.000 kr. 60.000 kr.
3.000.001-4.000.000 kr. 85.000 kr.
4.000.001-5.000.000 kr. 110.000 kr.
5.000.001-6.000.000 kr. 135.000 kr.
Over 6.000.000 kr. 160.000 kr.
  • Eksempel efter den nye retsafgiftslov: I en almindelig civil retssag om pengekrav med en værdi på 900.000 kr., skal der efter de nye regler først betales en retsafgift på 1.500 kr., og dernæst en berammelsesafgift på 14.000 kr. Det vil sige i alt 15.500 kr.

Idet beregningen sker efter tabeller, vil betalingen af retsafgifter i kommende retssager, hvor sagsværdien ligger i den lave ende af et interval, blive højere efter den nye beregningsmodel i forhold til den gældende. Omvendt, hvis sagens økonomiske værdi ligger i den høje ende af et interval, vil retsafgiften i den konkrete sag blive lavere.

Regelændringerne kan forøge incitament til forlig

Modsat de gældende regler, hvor retsafgiften beregnes procentvis efter sagens værdi, vil den nye retsafgiftslovs ikrafttræden medføre, at anlæg af retssag i første omgang alene vil indebære betaling af et mindre beløb i retsafgift.

Det kan i sig selv indebære, at flere vælger at anlægge retssager ved domstolene – eksempelvis som en form for pressionsmiddel over for modparten.

Omvendt vil de nye regler medføre, at betaling af et større beløb, der er afhængig af den konkrete sagsværdi, først skal ske i forbindelse med hovedforhandlingen i form af berammelsesafgiften (i sager med en økonomisk værdi på over 100.000 kr.).

Samtidig ændres reglerne for bortfald og tilbagebetaling af berammelsesafgifter, således der skal ske bortfald eller tilbagebetaling af berammelsesafgiften, såfremt parterne senest 2 uger (mod tidligere 6 uger) inden hovedforhandlingen giver meddelelse om, at sagen er bortfaldet.

Begge elementer må forventes at medføre, at parternes motivation for at finde en forligsmæssig løsning på konflikten – når sagen er anlagt ved domstolene – forøges.

Øvrige sager

Tilsvarende de almindelige civile retssager, der ikke har en økonomisk værdi, eller som har en økonomisk værdi på højst 100.000 kr., skal der i en række øvrige sager – uanset sagsværdi – alene betales 750 kr. i retsafgift, ligesom der i øvrigt ikke skal betales berammelsesafgift.

Det drejer sig om sager, der alene angår:

  • Servitutter og partielle brugsrettigheder, for hvilke der ikke betales vederlag.
  • Mortifikation af værdipapirer, servitutter, brugsrettigheder eller grundbyrder
  • Erhvervelse af ejendomsdom
  • Dødformodning

Derudover skal der i sager, der angår prøvelse af myndighedsudøvelse, eller visse sager omfattet af retsplejelovens regler om fri proces, alene betales en berammelsesafgift på 3.000 kr.

Foged- og skifteret

Med den nye retsafgiftslov ændres samtidig reglerne om afgifter i forbindelse med en række sager i foged- og skifteretten.

Ved indlevering af betalingspåkrav samt anmodning om en række fogedforretninger, herunder udlæg, fuldbyrdelse af domme m.v., indsættelses- og udsættelsesforretninger, arrest, m.m., skal der til fogedretten fremover som udgangspunkt betales en afgift på 750 kr.

Og for fordringshavers begæring om konkurs eller rekonstruktionsbehandling, skal der til skifteretten betales en afgift 1.500 kr. Ved en række andre sager, herunder eksempelvis ved anmodning om bistand til skifte af et bo efter ægtefælleskiftelovens § 1, skal der betales en afgift på 750 kr.

Appelsager

Den nye retsafgiftslov indebærer også ændringer af reglerne for betaling af retsafgift i forbindelse med appelsager. Det drejer sig om anke af domme og kære af kendelser og beslutninger, hvortil der skal betales en ny retsafgift.

I forhold til anke skal der ved indlevering af ankestævning til landsret betales en retsafgift på 2.000 kr., og til Højesteret en afgift på 4.000 kr.

I sager, der ikke har nogen økonomisk værdi eller har en økonomisk på højst 100.000 kr., skal der dog kun betales 1.000 kr. ved anke til landsret. Det samme gælder sager, der alene angår:

  • Servitutter og partielle brugsrettigheder, for hvilke der ikke betales vederlag.
  • Mortifikation af værdipapirer, servitutter, brugsrettigheder eller grundbyrder
  • Erhvervelse af ejendomsdom
  • Dødformodning

I ankesager, der har en økonomisk værdi på mere end 100.000 kr., skal der i forbindelse med hovedforhandling i landsretten tillige betales berammelsesafgift. I ankesager ved Højesteret forhøjes afgiften med 50 pct.

Berammelsesafgiften i ankesager beregnes på samme måde som beskrevet ovenfor, men efter værdien af den ændring, som påstås i den indankede dom.

I forhold til kære af kendelser og beslutninger til landsret og Højesteret (eksempelvis om en tredjemands vidnepligt) medfører de nye regler, at skal der betales henholdsvis 750 kr. og 1.500 kr. i retsafgift.

Ikrafttræden

De nye regler for betaling af retsafgift i almindelige civile sager samt øvrige sager træder som nævnt i kraft den 1. oktober 2021.

Reglerne gælder dog ikke, hvor afgiftspligten efter den eksisterende retsafgiftslov allerede er indtrådt inden denne dato. Det vil sige, at de anførte afgifter først finder anvendelse i de sager, hvor sagen eksempelvis anlægges, ankes, eller hvor betalingspåkravet først indleveres fra den 1. oktober 2021 og frem.

Kielberg Advokater bistår med førelse af retssager og løsning af tvister

Tilrettelæggelse og førelse af en retssag kræver en række overvejelser, herunder af procesøkonomisk karakter. Har du har brug for rådgivning i forbindelse med førelse af en retssag, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale.