Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Behandling af ægtefællers pensioner i bodelinger

Fokus i denne artikel er, hvordan retstilstanden er i ægtefælleskifter i pensionsmæssig henseende

Indgår en ægtefælles pensioner i ligedelingen?

Hovedreglen i dansk skilsmisseret er, at ”pensionen følger personen”, så længe der er tale om ”rimelige/sædvanlige” pensionsrettigheder, mens der ved såkaldte “ekstra” pensionsrettigheder sker en inddragelse under ligedelingen i bodelingen, medmindre der er indgået anden aftale ved ægtepagt ægtefællerne imellem.

Det næste spørgsmål er herefter, hvornår en pensionsordning så kan anses for at være ”rimelig/sædvanlig”.

I denne vurdering er det afgørende, om pensionen er sædvanlig set ud fra den pågældendes uddannelsesmæssige og arbejdsmæssige situation. Man ser på, hvilke beløb der indbetales hver måned. Såfremt indbetalingerne ikke overstiger niveauet efter den pågældende overenskomst på området eller lignende, anser man pensionen for ”rimelig/sædvanlig”. Såfremt der ikke findes en overenskomst på området, må det vurderes, hvad der er sædvanligt at indbetale, særligt ud fra vedkommendes kvalifikationer og erfaringsmæssige niveau.

Særligt for så vidt angår selvstændige erhvervsdrivende må der lægges vægt på, om pensionsordningen må anses for sædvanlig ud fra virksomhedens økonomiske forhold, vedkommendes uddannelse mv. I sådanne situationer er det afgørende, at der laves skræddersyede aftaler ægtefællerne i mellem, hvis de ønsker selv at bestemme, hvad der skal gælde for dem.

Forhøjede og ekstra indbetalinger vil således ikke anses for rimeligt, heller ikke selvom de tilsigter at kompensere for, at man er kommet sent i gang med pensionsopsparingen eller lignende.

I forhold til allerede udbetalte pensioner vil disse under visse betingelser indgå i ligedelingen.

Derudover kan det nævnes, at der gælder særregler i kortvarige ægteskaber.

I en konkret skilsmissesituation er der i øvrigt mulighed for, at der kan fremsættes krav om, at en ægtefælle skal yde kompensation til ægtefællen med færrest pensionsrettigheder, herunder i særlige tilfælde ved ”samlivsskade” (fællesskabskompensation) og lange ægteskaber (rimelighedskompensation) under visse særlige betingelser.

Fravigelse ved aftale i form af ægtepagt

Som nævnt ovenfor er det muligt for ægtefællerne at lave pensionsaftaler, som fraviger ovennævnte udgangspunkter.

Loven giver mulighed for eksempelvis at aftale, at de ”ekstra” pensioner skal være særeje. En sådan aftale kan også omfatte fremtidige indbetalinger på pensionsrettigheden.

Omvendt giver loven også mulighed for ved ægtepagt at aftale, at de ”rimelige” pensioner skal indgå i ligedelingen – dog kun i visse tilfælde.

Såfremt du er i tvivl om, hvorvidt en aftale er mulig gyldigt at indgå ved ægtepagt, kan vores team af dygtige rådgivere vejlede herom.

Skatteretlig behandling af pensioner i bodelinger

Normalt skal der betales ”strafafgift” med forholdsvis høje procenter, såfremt en pension udbetales ”før tid”.

En undtagelse hertil er, hvis man udlodder pensioner i forbindelse med et ægtefælleskifte under visse betingelser.

I en konkret skilsmissesituation er der således mulighed for at udlodde pensionerne efter pensionsbeskatningsreglerne herom, hvor der grundlæggende er tre muligheder for udlodning:

1) ”Simpel udlodning” – De udloddede midler bliver i ejer-ægtefællens ordning som en særlig bestanddel, hvortil der ikke kan foretages fradragsberettigede indbetalinger – modtager-ægtefællen indsættes som begunstiget.

2) ”Udlodning med indbetalingsret” – De udloddede midler indtræder modtager-ægtefællen i som ejer, således at modtager-ægtefællens indbetalinger kan fradrages, og modtager-ægtefællens arbejdsgivers indbetalinger ikke skal medregnes ved opgørelsen af ægtefællens skattepligtige indkomst.

3) ”Udlodning med ret til at indtræde som forsikret/kontohaver” – De udloddede midler kan modtager-ægtefællen indtræde i ved udlodningen som forsikret og ejer eller kontohaver i relation til den udloddede del.

Hos Kielberg Advokater står vores højt specialiserede advokater/jurister klar til en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig med behandling af din bodeling.