Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Byggesjusk – hvad gør jeg?

Byggesjusk

Uanset om du står midt i en ombygning af dit hus, eller opførelsen af et helt nyt, kan der opstå uoverensstemmelser med entreprenøren. 

Det kan også være, at byggeriet for længst er afsluttet, men det nu viser sig, at det arbejde, der er udført, ikke er korrekt lavet. Og hvad stiller du så op?


­Arbejdet bliver ikke færdigt til tiden

Hvis I har aftalt et tidspunkt hvor arbejderne skulle være færdige, men aftalen ikke bliver overholdt, så er der tale om en forsinkelse. Hvad du har af handlemuligheder afhænger af, hvad I har indgået af aftale.

Hvis der i aftalen mellem dig og entreprenøren er vedtaget en såkaldt dagbodsklausul, så har du mulighed for at rejse krav overfor entreprenøren om betaling i henhold til klausulen. Det betyder i praksis, at du har krav på en fast betaling for hver dag (som oftest arbejdsdage), som forsinkelsen varer. Ofte er det en effektiv måde, at få entreprenøren til at fremskynde færdiggørelsen på.

Har I ikke indgået nogen aftale om dagbod, har du i stedet krav på erstatning for det tab, som forsinkelsen har påført dig. Det kan dog være noget vanskeligere at dokumenterer, at der har været et egentlig tab og ikke blot den sædvanlig ulempe det er, når et byggeprojekt forsinkes.

Hvis forsinkelsen bliver væsentlig, kan det i nogen tilfælde være muligt at hæve aftalen og få en anden entreprenør til at gøre det færdigt. I sådan et tilfælde er det væsentlig at søge rådgivning, da det kan have store økonomiske konsekvenser, hvis man får hævet en aftale hvor det ikke var berettiget.

Hvis aftalen med rette hæves, er det vigtigt at du ikke blot rekvirere en ny entreprenør til at lave det færdigt. Det er således afgørende for din mulighed for at rejse krav overfor den oprindelige entreprenør, at du kan dokumentere hvilke arbejder der var udført på ophævelsestidspunktet samt kvaliteten af disse. Bevissikring kan ske ved en såkaldt stadeforretning, eller i tilfælde af uenighed, ved syn og skøn.

Arbejdet er ikke udført korrekt

Hvis det arbejde som entreprenøren har udført er håndværksmæssigt forkert, eller forskelligt fra hvad I har aftalt, er der tale om at arbejdet er mangelfuldt. I så fald har du krav på, at entreprenøren udbedre manglen, det vil sige laver arbejdet om så det bliver håndværksmæssigt  korrekt og i overensstemmelse med det aftalte

På tilsvarende vis har entreprenøren også krav på, at få lov til at lave arbejdet om. Entreprenøren har en såkaldt afhjælpningsret. Det betyder at du ikke bare umiddelbart kan få en anden entreprenør til at udbedre manglen, og så sende regningen videre til den oprindelige entreprenør.

I nogen tilfælde viser det sig imidlertid umuligt at opnå afhjælpning ved den oprindelige entreprenør, hvis denne enten ikke kan eller vil udbedre. I disse tilfælde kan man blive nød til at få en anden entreprenør på banen. Her er det dog igen afgørende, at man har helt styr på, at entreprenørens afhjælpningsret er fortabt, ligesom det er afgørende, at der optages tilstrækkelig bevis for manglerne. Hvis du er i tvivl om hvad der skal til, så søg rådgivning, da en forkert håndtering kan betyde, at du fortaber dit ellers berettigede krav.

Regningen er højere end forventet

Ofte sker der, at den regning entreprenøren sender, er højere end forventet. Hvad din retsstilling i den sammenhæng er, afhænger igen af hvad der er aftalt af kontraktsvilkår.

I de tilfælde hvor der er aftalt en fast entreprisesum, vil det helt klare udgangspunkt være, at der ikke kan faktureres et højere beløb end det aftalte. Der kan dog være tilfælde, hvor der er opstået uforudsete udgiftsposter, som du som bygherre bærer risikoen for, og i disse tilfælde kan der således blive tale om ekstrabetaling.

Hertil kommer de tilfælde, hvor der under udførelsen af entreprisen er aftalt ekstraarbejder. Ganske ofte giver sådanne ekstraarbejder anledning til tvist mellem parterne, hvis ikke der er indgåede tydelige aftaler herom undervejs.

Som det helt klare udgangspunkt er du kun forpligtet til at betale de ekstraarbejder, som entreprenøren kan dokumentere at du har bestilt. Der kan imidlertid være tilfælde, hvor også implicitte eller stiltiende aftaler kan bliver forpligtende.

Har du ikke indgået en aftale om en fast entreprisesum, men i stedet fået arbejdet udført i regning, så skal du som udgangspunkt betale det som entreprenøren forlanger, ved mindre det må anses for ubilligt. Her er der altså i langt højere grad elastik i det beløb, som entreprenøren kan sende regning på, ligesom det er dig der bærer bevisbyrden for, at det fakturerede er såkaldt ubilligt.

Hvad gør jeg?

Når du konstatere at noget er galt, er det først og fremmest væsentlig, at du får reklameret, det vil sige får gjort entreprenøren opmærksom på, at du er uenig i regningen, mener arbejdet er mangelfuld ect. Sørg for at reklamationen/indsigelserne sker skriftligt, så du senere kan dokumentere dem.

Sørg desuden for at du ikke uforvarende kommer til at fjerne vigtige beviser i sagen. Det kan være fristende, at igangsætte færdiggørelse eller udbedring hos en ny entreprenør, men det fjerner samtidigt muligheden for at bevise f.eks. manglerne behørigt.

Det kan være vanskeligt at vide, hvad der er den rigtige fremgangsmåde, når tingene er gået i hårdknude. Mange af de valg der træffes, kan have afgørende betydning for din senere retsstilling. Søg derfor gerne allerede på et tidligt tidspunkt rådgivning til, hvordan du håndterer konflikten. På den måde undgår du, at fortabe krav du som ellers ville have haft.

Hos Kielberg Advokater har vi indgående erfaring med håndteringen af entrepriseretlige konflikter, og du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af din problemstilling – så finder vi sammen den rigtige løsning.