Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

COVID-19 – Betydning for oprettelse af testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter

Fremtidsfuldmagt

I lighed med andre offentlige institutioner er Skifteretten, Tinglysningsretten og Familieretshuset m.fl. blevet anmodet om at hjemsende alle medarbejdere, der ikke udfører samfundskritiske opgaver. Det giver anledning til at overveje, hvorledes man i denne tid således kan sikre sig selv og hinanden privatretligt set i lyset heraf.

 

Et testamente skal normalt underskrives ved Notaren – men hvordan forholder man sig i en krisetid, hvor domstolene er lukkede?

Et notartestamente underskrives hos notaren, dvs. på dommerkontoret, og registreres på via CPR-nummer. Hermed får man sikkerhed for, at testamentet vil komme frem, når man dør.

Et notartestamente er også af en anden årsag et mere sikkert testamente. Notaren påser således, at man helbredsmæssigt og fornuftsmæssigt er i stand til at oprette et testamente, og dermed er det vanskeligt at gøre indsigelser mod gyldigheden.

Imidlertid kan der ikke oprettes notartestamenter pt., idet dommerkontorerne er midlertidigt lukkede som følge af COVID-19. Derfor må man benytte en anden testamentsform, nemlig vidnetestamentet.

Et vidnetestamente skal underskrives af to uvildige vidner, dvs. to personer, som ikke selv er arvinger i det pågældende testamente. I testamentet skal indsættes en særlig vidneklausul, som bl.a. indebærer, at testamentsvidnerne skal overvære, at testator underskriver testamentet.

Hvis vidnetestamentet er udfærdiget og underskrevet korrekt, er det gyldigt. Det har dog ikke samme styrke som et notartestamente (som jf. ovenfor påtegnes af en myndighedsperson) i tilfælde af, at indholdet eller testators testamentshabilitet måtte blive anfægtet af dem, som ville have arvet, hvis testamentet ikke var oprettet. Endelig har man ikke den samme sikkerhed for, at testamentet kommer frem, når man dør, da vidnetestamentet ikke registreres i testamentsregisteret.

Ønsker man at oprette et testamente, mens domstolene har lukket, anbefales det derfor, at det sker som et vidnetestamente. Når krisen er overstået, og landet og domstolene igen åbner, anbefales det, at man får en notarpåtegning på testamentet. Herefter vil testamentet være at betragte som et notartestamente, og det registreres i Centralregisteret for testamenter under ens CPR-nummer.

Mange tror, man kan oprette et såkaldt nødtestamente, blot selv underskrive det og lægge det i bankboksen eller sammen med ens personlige papirer.

Det helt klare udgangspunkt er, at et sådant testamente ikke er gyldigt. Et nødtestamente kræver, at den der opretter testamentet, befinder sig i en akut nødsituation, fx ombord på et synkende skib. Og hvis den konkrete nødsituation passerer, og testator overlever, skal testamentet i øvrigt underskrives igen og påtegnes enten af Notaren eller testamentsvidner, hvis det skal være gyldigt ved testators senere dødsfald.

 

Kan der oprettes ægtepagter under coronakrisen?

Et andet familieretligt dokument er ægtepagterne. Ægtepager skal tinglyses for at være gyldige. Tinglysningsprocessen kan opsummeres som følger:

  1. Parterne underskriver fysisk ægtepagten på papir
  2. Ægtepagten registreres elektronisk i tinglysningssystemet på tinglysning.dk
  3. Parterner underskriver ægtepagten digitalt ved brug af NemID / MitID. Hvis parterne ikke har NemID / MitID, vil der kunne oprettes tinglysningsfuldmagter, hvor Kielberg Advokater kan få fuldmagt til at foretage den digitale signeringen mv.
  4. Ægtepagten anmeldes til endelig tinglysning på
  5. Meddelelse om endelig tinglysning efter manuel behandling ved Tinglysningsretten.

Trin 1- 4 kan gennemføres uhindret. Trin 5 vedrørende Tinglysningsrettens manuelle behandling af tinglysningen vil imidlertid blive påvirket af corona-udbruddet.

I lighed med andre offentlige institutioner er Tinglysningsretten blevet anmodet om at hjemsende alle medarbejdere, der ikke udfører samfundskritiske opgaver. Det fremgår af deres hjemmeside, at Tinglysningsretten fortsat vil tinglyse alle de dokumenter, der anmeldes, men der må påregnes længere sagsbehandlingstid for dokumenter udtaget til manuel behandling, som ægtepagter bliver pga. specifikationskravet på området. Derfor vil det fortsat være muligt at tinglyse ægtepagter, men man må forvente en længere ekspeditionstid i forhold til normalt.

I denne forbindelse gør vi opmærksom på, at det afgørende ifølge retspraksis er, at ægtepagten er anmeldt (trin 4), inden formuefællesskabets ophør. Formuefællesskabet anses for ophørt ved udgangen af det døgn (kl. 00.00), hvor Familieretshuset har modtaget anmodning om separation eller skilsmisse. I dødsfaldsituationer anses formuefællesskabet for ophørt ved personens død. Det forudsætter imidlertid, at ægtepagten efterfølgende bliver gyldigt tinglyst. I modsat fald vil ægtepagten ikke have retsvirkning fra anmeldelsestidspunktet.

  

Kan der oprettes fremtidsfuldmagter under corona-krisen?

På samme måde som notartestamenter vil oprettelsen af fremtidsfuldmagter blive påvirket af corona-udbruddet. Den almindelige procedure for oprettelse af en fremtidsfuldmagt kan opsummeres som følger:

  1. Fremtidsfuldmagten registreres elektronisk i tinglysningssystemet på tinglysning.dk (ingen fysisk underskrift er som udgangspunkt påkrævet, jf. dog nærmere omkring undtagelsen hertil nedenfor)
  2. Fremtidsfuldmagten underskrives digital ved brug af NemID / MitID
  3. Tidsbestilling ved Notar i Skifteretten, hvor fremtidsfuldmagten skal bekræftes ved personligt fremmøde
  4. Myndighederne anmelder den notarpåtegnede fremtidsfuldmagt i tinglysningssystemet
  5. Meddelelse om endelig tinglysning fra Tinglysningsretten

Trin 1-2 kan gennemføres uhindret, hvorimod trin 3-5 bliver påvirket af corona-udbruddet. Det er ikke muligt at bestille tid ved Notaren i Skifteretten, idet dommerkontorene er lukkede. Det er derfor ikke muligt lige pt. at oprette fremtidsfuldmagter.

 

Særligt om papirbaserede fremtidsfuldmagter (når fremtidsfuldmagtsgiver ikke har NemID / MitID)

Når fremtidsfuldmagtsgiver ikke har NEM-ID, er proceduren lidt anderledes end normalt. Der skal laves en papirbaseret fremtidsfuldmagt. Den papirbaserede fremtidsfuldmagt skal underskrives ved et personligt møde i Familieretshuset. Efter mødet vil Familieretshuset registrere fremtidsfuldmagten i Fremtidsfuldmagtsregisteret, og man vil herefter modtage det endelige tinglysningssvar fra Familieretshuset.

I lighed med andre offentlige institutioner er Familieretshuset lukket pga. corona-udbruddet. Det er derfor heller ikke muligt at oprette en fremtidsfuldmagt, hvis man ikke har NemID / MitID.

 

Alternativet til en fremtidsfuldmagt

Alternativt til en fremtidsfuldmagt kan der oprettes en generalfuldmagt, som ligeledes kan dække både personlige og økonomiske forhold, som en fremtidsfuldmagt kan.

Idet generalfuldmagten ikke vedstås for Notaren og ej heller tinglyses, vil der være en risiko for, at nogle banker, medkontrahenter mv. vil afvise generalfuldmagten af frygt for, at en evt. aftale vil være ugyldig pga. fuldmagtsgiverens tilstand ved underskrivelsen. Imidlertid kan en generalfuldmagt i mange tilfælde give sikkerhed – særligt set i forhold til slet ikke at oprette en fuldmagt. Vi anbefaler derfor, at der oprettes en generalfuldmagt, der kan dække, indtil det igen er muligt at oprette en fremtidsfuldmagt igen.


Brug for hjælp?

Har du brug for rådgivning i forbindelse oprettelse af testamente, ægtepagt, fremtidsfuldmagt eller lignende, eller har du i øvrigt spørgsmål til, hvordan den nuværende COVID-19 situation påvirker dine mulighed for at sikre dig selv og dine nærmeste, så er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale.

Dato

Forfattere

Kielberg Advokater