Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Hovedentreprenør hæfter for underentreprenørs erstatningsansvar

Ny principiel Højesteretsdom fastslår, at en hovedentreprenør kan hæfte for en underentreprenørs erstatningsansvar.

Højesteret har den 4. september 2019 afsagt en ny principiel dom som fastslår, at en hovedentreprenør også kan hæfte for en underentreprenørs erstatningsansvar.

I sagen havde den pågældende hovedentreprenør blandt andet påtaget sig at etablere en ny trykledning over en strækning på ca. 10 km udført ved en styret underboring. Udførelsen blev imidlertid overladt til en antaget underentreprenør.

Under boringen blev et lyslederkabel tilhørende tredjemand beskadiget. Ledningsejeren rettede i første omgang krav imod underentreprenøren, der imidlertid gik konkurs inden sagens afslutning. Underentreprenøren havde på skadestidspunktet ikke tegnet en ansvarsforsikring.

Ledningsejeren indledte herefter retssag imod hovedentreprenøren. For byretten og landsretten angik sagen, hvorvidt hovedentreprenøren havde et selvstændigt ansvar. Sagen omhandlede endvidere, hvorvidt hovedentreprenøren hæftede for underentreprenørens fejl. Ved begge instanser fandtes det, at hovedentreprenøren ikke havde et selvstændigt ansvar for skaderne. Derimod var der uenighed om, hvorvidt hovedentreprenøren hæftede for underentreprenørens fejl. Landsretten fandt modsat byretten, at hovedentreprenøren ikke hæftede for underentreprenørens fejl.

Særligt risikobetonet arbejde

Spørgsmålet om hovedentreprenørens hæftelsesansvar blev herefter indbragt for Højesteret, som nu har afsagt dom i sagen. Højesteret fandt, at der som udgangspunkt ikke påhviler en hovedentreprenør et hæftelsesansvar for en underentreprenørs skadegørende handlinger uden for kontraktforhold. Under de konkrete omstændigheder i sagen, hvor der var tale om særligt risikobetonet arbejde, som hovedentreprenøren havde engageret underentreprenøren til at udføre for sig uden at have ført tilstrækkeligt tilsyn og kontrol, fandt Højesteret imidlertid, at hovedentreprenøren var den nærmeste til at bære risikoen for de indtrufne skader. Hovedentreprenøren hæftede herefter for det tab, som ledningsejeren var blevet påført som følge af beskadigelsen.

Det blev i den forbindelse tillagt vægt, at hovedentreprenøren kunne have haft sikret sig, at underentreprenøren havde indhentet oplysninger om den nøjagtige placering af ledninger i jorden på det sted, hvor den styrede underboring skulle gennemføres. Endvidere kunne hovedentreprenøren have sikret sig, at underentreprenøren havde en forsikring, som dækkede ansvar for skade ved jordboringsarbejde.

Du kan læse hele afgørelsen her

I lyset af afgørelsen bør en hovedentreprenør være særligt opmærksom, når denne påtager sig entrepriser med særligt risikobetonede arbejder indeholdt, herunder søge sin risiko begrænset mest muligt igennem såvel kontraktuel regulering som byggestyring og kontrol. Kielberg Advokat rådgiver om alt inden for entrepriseretlige forhold og bistår løbende både entreprenører og bygherrer.

Læs nyheden “Ny voldgiftskendelse frifinder entreprenør”

Læs nyheden “Nye AB-aftalevilkår”