Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Husk at du kan få retshjælp

Retshjælpsforsikring: Både virksomheder og private kan få dækket sagsomkostninger i retssager.

Det er ikke altid det bedste valg at føre en retssag. Det kan dels være omkostningstungt, og så er det sjældent behageligt at være en del af. I mange tilfælde kan det bedre betale sig at søge konflikten løst ved mediation eller retsmægling.

Læs mere om mediation og retsmægling

Af og til kan retssager dog vise sig nødvendige – uanset om man er virksomhed eller privatperson. I så fald er det en god ide at se på sine forsikringsforhold, idet mange, uden at være klar over det, er dækket af en retshjælpsforsikring.

Mange virksomheder har tegnet en erhvervsforsikring, hvor retshjælpsdækning indgår, mens privatpersoner ofte er dækkede af en indboforsikring, der inkluderer retshjælpsdækning. Som privatperson kan man søge Civilstyrelsen om fri proces, hvis man ikke er dækket af en forsikring og i øvrigt opfylder nogle nærmere fastsatte økonomiske betingelser.

Læs mere om fri proces

Hvilke sager dækker retshjælpen?

For virksomheder kan forsikringsbetingelserne variere meget. Det kan derfor være en rigtig god ide som virksomhedsejer at danne sig et overblik over sine forsikringer, så man er sikker på, at forsikringen dækker den type tvister, som kan opstå ved udøvelsen af den type virksomhed, man driver.

Retshjælpsforsikringer i erhvervsforhold dækker dog i almindelighed de fleste tvister, som opstår i forbindelse med erhvervsudøvelsen. Det vil ofte fremgå tydeligt af betingelserne hvilke type sager, der ikke er dækket.

Vi anbefaler under alle omstændigheder, at man anmoder sin advokat om at undersøge og afklare med forsikringsselskabet, om man er dækket af forsikringen, inden der anlægges en retssag.

For privatpersoner gælder de samme grundbetingelser for retshjælpsdækning, uanset hvilket forsikringsselskab man er forsikret hos:

  • Der skal være en aktuel konkret tvist, som kan behandles af en domstol eller voldgiftsret
  • Der skal være en rimelig grund til at indbringe tvisten
  • Tvisten skal ikke kunne behandles ved et godkendt klagenævn
  • Tvisten skal ikke kunne behandles ved en offentlig myndighed.

Er ovennævnte betingelser opfyldt, er tvisten som udgangspunkt egnet til at være dækket af forsikringsselskabet. Der er dog en række undtagelser fra dækningen. Det gælder bl.a. tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse, skattesager, injuriesager og straffesager.

Ligesom for virksomheder anbefaler vi under alle omstændigheder at afsøge muligheden for at opnå dækning. Det vil altid være advokaten, der skal søge om retshjælpsdækning for dig, så kontakt endelig din advokat, hvis du vil have undersøgt, om du kan få retshjælpsdækning i en sag.

Hvilke omkostninger er dækket?

Først og fremmest er det af afgørende betydning, om domstolene behandler sagen som en almindelig civil sag eller som en småsag.

Uanset denne sondring skal privatpersoner som udgangspunkt betale en selvrisiko på 10 % af sagens omkostninger og typisk minimum kr. 2.500. Opfylder man de økonomiske betingelser for at opnå fri proces, men er man samtidig dækket af sin forsikring, kan man dog blive fritaget for at betale selvrisikoen.

For virksomheder varierer selvrisikoen meget, og det er derfor en god ide at undersøge denne hos forsikringsselskabet.

Småsager

Hvis sagen har en værdi på 50.000 kr. eller mindre, behandler domstolene som udgangspunkt sagen som en småsag.

En småsag kan dog blive behandlet som en almindelig civil sag, hvis sagen er:

  1. særligt kompliceret eller
  2. har særlig betydning ud over sagens egentlige værdi.

Da det kan have en ret stor betydning for omfanget af forsikringsselskabets dækning, om sagen behandles som en småsag eller en almindelig civil sag, bør man i samråd med sin advokat afsøge sine muligheder for at få sagen løftet ud af småsagsprocessen.

Er der tale om en småsag, dækker forsikringsselskabet retsafgiften, omkostningerne til egen advokat for arbejdet ved hovedforhandlingen, eventuelt pålagte omkostninger til modpartens advokat og eventuelle udgifter til en sagkyndig erklæring.

Forsikringsselskabet dækker imidlertid ikke advokatens omkostninger til alt forberedende arbejde frem til selve hovedforhandlingen. Dette arbejde afhænger af sagens karakter, og det er derfor vigtigt at afstemme med sin advokat, hvor omfattende forberedelsen af sagen forventes at være.

Almindelige civile sager

Ved de almindelige civile sager dækker retshjælpsforsikringen alle omkostninger i forbindelse med sagen, herunder retsafgifter, omkostninger til egen advokat, eventuelt pålagte omkostninger til modpartens advokat, eventuelle omkostninger til syn og skøn og retsmægling.

Man bør dog være opmærksom på forsikringsselskabets maksimale dækningssum, der kan variere både for private og for virksomheder. Klienten hæfter selv for de omkostninger, der overskrider forsikringsselskabets maksimale dækningssum.

Den situation forekommer sjældent, men oftere, hvis sagen skal behandles i to instanser – altså både for byretten og derefter for landsretten.

Hos Kielberg Advokater har vi samlet en meget stor erfaring med retssager og voldgiftssager. Vi foretrækker at hjælpe vores klienter med at forebygge tvister, retssager og voldgiftssager, men vi står klar med kompetent juridisk rådgivning, når tvist og retssag er uundgåelig. I så fald hjælper vi også med ansøgningen om retshjælpsdækning og den øvrige dialog med forsikringsselskabet.

Læs mere på Forsikringsoplysningen (privatpersoner)

Dato

Forfattere

Kielberg Advokater