Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

I dag bliver Statsforvaltningen til Familieretshuset

Hvad du bør vide om nedlæggelse af Statsforvaltningen, og hvad det betyder for dig og din familie.

I 2018 besluttede et samlet Folketing sammen med Regeringen at indføre et nyt familieretligt system i Danmark, hvor hensynet til børnene skal være altafgørende. Det betyder, at fra i dag (1. april 2019) er det tidligere Statsforvaltningen blevet erstattet af det nye Familieretshus.

Det nye system består af fem nye tiltag, som skal gøre behandlingen af de til tider meget konfliktfyldte familieretssager mere enkle og gennemsigtige og med et øget hensyn til børnene:

  1. Familieretshuset: Den administrative myndighed, der er indgangen til systemet, og hvor alle sager bliver screenet.
  2. Familieretten: Retten, der træffer afgørelse i komplekse og konfliktfyldte sager.
  3. Børneenheden: En ny enhed, der fokuserer på børnenes trivsel.
  4. Reflektionsperiode: En periode på tre måneder, som er obligatorisk for ægtefæller med børn.
  5. Ligeværdigt forældreskab: En mulighed for (enige) forældre til at dele barnets bopæl.

Tanken med det nye system er, at familierne bliver mødt med en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, herunder et styrket samarbejde med kommunerne, så de afgørelser, der bliver truffet, sker mest hensigtsmæssigt i forhold til børnene.

Besøg Familieretshusets hjemmeside

Familieretshuset

Familieretshuset afløser det vi indtil i dag har kendt som Statsforvaltningen. Familieretshuset er en administrativ enhed, der håndterer den indledende fase af sager om samvær, bopæl, forældremyndighed og børnebidrag.

Ikke alle familier eller familieretssager er ens, og der har derfor været behov for at sikre, at det nye system varetager familiernes forskellige behov for behandling af uenigheder.

For at imødekomme familiernes forskellige behandlingsbehov i forbindelse med ansøgning om skilsmisse, sker der en ”lyskryds”- screening og fordeling af sagerne, når de indledes ved Familieretshuset. En sag bliver vurderet i farverne rød, gul og grøn afhængigt af, hvor kompleks og konfliktfyldt sagen er.

Grønne sager: Enkle sager med et lavt konfliktniveau, hvor der ikke skønnes et behov for myndighedernes hjælp til familierne. Det kan f.eks. være sager, hvor forældrene selv kan blive enige om økonomi, bopæl og børn.

Gule sager: Mindre enkle sager med en konflikt, der endnu ikke er eskaleret, og hvor der skønnes et behov for familierådgivning til at afværge en eskalering af konflikten. Det vil sige, hvis der er en øget risiko for, at forældrene havner i en skilsmissekonflikt.

Røde sager: Komplekse og konfliktfyldte sager med et behov for rådgivning og omfattende involvering af myndighederne for at sikre barnets trivsel. Røde sager behandles af familieretten (domstolene). Her er forældrene altså allerede i konflikt og kan ikke selv finde en løsning.

Familieretten

Familieretten er en del af byretterne. Det er Familieretten og de tilhørende dommere, der træffer afgørelse i de komplekse og konfliktfyldte sager, hvor der ofte kan være problemer i form af vold eller misbrug.

Det er også her i Familieretten, at der skal træffes afgørelse, når den ene forælder ikke vil efterleve myndighedernes afgørelse om f.eks. samvær og forældremyndighed og derfor tilbageholder børnene. Dommerne skal derfor træffe afgørelse om fuldbyrdelse af myndighedernes afgørelse – en afgørelse som alene skal tage hensyn til de involverede børn. I forlængelse heraf har Familieretten mulighed for at træffe afgørelse om en kortvarig frihedsberøvelse af den modarbejdende forælder, så de tilbageholdte børn kan afleveres til den anden forælder under rolige forhold.

Børneenheden

Børneenheden består af en række børnesagkyndige, som skal stå til rådighed for de involverede børn og have fokus på børnenes trivsel. Enheden skal sikre, at børnene bliver inddraget i forløbet så tidligt som muligt, og at børnene bliver hørt.

Refleksionsperiode

Når far og mor har valgt, at de ikke længere skal være sammen, er det ikke kun en stor omvæltning for forældrene, men i høj grad også for børnene. Refleksionsperioden på tre måneder er indført af hensyn til børnene, som et tiltag for at forberede børnene på den nye hverdag.

Refleksionsperioden indeholder et tilbud om rådgivning til både børn og forældre, som særligt skal hjælpe forældrerene til at forstå, hvad det opbrudte samliv betyder for børnene.

Ligeværdigt forældreskab

Det nye familieretssystem skal sikre børnenes bedste og samtidig tage hensyn til de forskellige familieforhold. Ligesom Familieretten tager hensyn til børnene i de konfliktfyldte sager (røde sager), tager det nye familieretssystem også hensyn til børnene i de enkle sager, hvor forældrene er enige om, hvordan den nye hverdag skal se ud (de grønne sager).

Er man som forældre blevet enige om, hvordan den nye hverdag skal se ud, er det fra i dag muligt at opnå et ligeværdigt forældreskab, hvor forældrene kan dele børnenes bopæl imellem sig.

Som en del af et ligeværdigt forældreskab er der med de nye regler lagt op til, at forældre med fælles forældremyndighed og en status som bopælsforælder som udgangspunkt skal modtage halvdelen af børne- og ungeydelsen hver. Dette er dog endnu ikke vedtaget.

Lad os hjælpe med din sag

Står du og din familie i en situation, hvor I ikke længere skal bo sammen, og du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til det nye familieretssystem, er du velkommen til at tage kontakt til en af vores rådgivere, som kan hjælpe dig videre med din sag.

Læs nyheden “Husk at du kan få retshjælp”

Læs nyheden “Hvem vil ikke have ret?”