Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Virksomhedsomdannelse

Hvordan omdannes en personligt ejet virksomhed til et kapitalselskab?

I dansk selskabsret differentieres der generelt mellem to former for virksomheder. Der er de personligt ejet virksomheder, fx enkeltmandsvirksomheder og I/S’er, og så er der kapitalselskaber, fx ApS og A/S.

Forskellene mellem de to virksomhedsformer er mange, men grundlæggende er de personligt ejet virksomheder ikke selvstændige skattesubjekter, hvorimod kapitalselskaberne er det. Derudover hæfter ejerne af de personligt ejet virksomheder personligt overfor virksomhedens kreditorer, hvilket som udgangspunkt ikke er tilfældet for ejere af kapitalselskaber.

Iværksætterperioden

En given virksomheds udvikling kan inddeles i fire perioder: iværksætterperioden, vækstperioden, konsolideringsperioden og afviklingsperioden.

Særligt for iværksætterperioden gælder det, at ejeren af virksomheden personligt afholder udgifterne forbundet med virksomhedens opstart, da virksomheden i iværksætterperioden ikke er begyndt at genere indtægter. Derfor vil der typisk være en flydende overgang mellem virksomhedens økonomi og ejerens privatøkonomi, hvorfor det i mange tilfælde giver skattemæssigt mening at stifte en personligt ejet virksomhed.

Efterhånden som virksomheden vækster og generer omsætning, kan det blive relevant at omdanne virksomheden til et kapitalselskab, fx fordi der ikke længere ønskes personlig hæftelse. En måde at omdanne en virksomhed på er ved benyttelse af afståelsesprincippet, som imidlertid vil udløse beskatning. En anden er benyttelse af Virksomhedsomdannelsesloven. Begge metoder beskrives straks nedenfor.

Afståelsesprincippet

En virksomhed kan omdannes til et kapitalselskab ved blot at afstå virksomhedens aktiver og passiver til et selvstændigt oprettet kapitalselskab. I forbindelse med afståelsen skal aktiverne og passiverne værdiansættes til handelsværdien. Eventuelle tab eller fortjeneste i forbindelse med afståelsen af aktiverne og passiverne vil blive henført til ejeren af den personligt ejet virksomheds indkomstopgørelse.

Tab og/eller fortjeneste findes ved den kontantværdi, som udregnes fra hhv. anskaffelsessummen og afståelsessummen for de enkelte aktiver og passiver.

Afståelsesprincippet er altså som følge heraf skattepligtigt, og ejeren af den personligt ejet virksomhed kan derfor blive beskattet i forbindelse med afståelsen.

Virksomhedsomdannelsesloven

Hvis den personligt ejede virksomhed ikke benytter virksomhedsordningen og ønsker at blive omdannet til et nyoprettet kapitalselskab, kan det ske skattefrit ved at benytte reglerne i virksomhedsomdannelsesloven.

Virksomhedsomdannelsesloven benytter sig således af succession, hvorved kapitalselskabet indtræder i den omdannede personligt ejet virksomheds skattemæssige retsstilling, fx mht. anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum. Dermed vil der reelt være tale om en udskudt beskatning, da kapitalselskabet på et senere tidspunkt vil skulle beskattes ifm. kapitalselskabets eventuelle afståelse af aktiverne eller passiverne.

Betingelser for brug af loven

Virksomhedsomdannelsesloven finder anvendelse når en personligt ejet virksomhed omdannes til et kapitalselskab med registrering i Danmark. Ligeledes kan flere personligt ejet virksomheder omdannes til ét kapitalselskab. Betingelserne for benyttelse af loven er bl.a.

  • Ejeren af den personligt ejede virksomhed skal være undergivet fuld skattepligt og være hjemmehørende i Danmark.
  • Samtlige aktiver og passiver i den personligt ejede virksomhed skal overdrages til kapitalselskabet med undtagelse af fast ejendom, som benyttes helt eller delvist af den personligt ejede virksomhed.
  • Omdannelse skal senest ske 6 måneder efter dagen efter udløbet af den personligt ejede virksomheds sidste årsregnskab.
  • Skatteforvaltningen skal senest 1 måned efter omdannelse modtage en række dokumenter, som dokumenterer omdannelsen.
  • I forbindelse med omdannelsen modtages der fra kapitalselskabet kapitalandele, som skal svare til værdien af den samlede kapital i kapitalselskabet.
  • De modtagne kapitalandeles anskaffelsessum må som udgangspunkt ikke være negative.

Retsvirkninger for ejer af den personligt ejede virksomhed

Beskatning efter Virksomhedsomdannelseslovens regler sker for ejeren af den personligt ejede virksomhed ved, at kapitalandelene, som ejeren erhverver i forbindelse med omdannelsen til et kapitalselskab, vil have en anskaffelsessum svarende til den skattemæssige værdi af den personligt ejede virksomheds aktiver og passiver på omdannelsestidspunktet.

Den skattemæssige værdi opgøres ud fra det kontante beløb, som ville være opnået ved salg af den personligt ejede virksomhed i almindelig handel med fradrag af evt. skattepligtig fortjeneste, som opnås ved et sådant salg.

Når ejeren af kapitalandelene sælger kapitalandelene, vil salget efter aktieavancebeskatningsloven udløse en beskatning. Dermed vil ejeren først efter virksomhedsomdannelseslovens regler først blive beskattet ved eventuelt senere salg af kapitalandelene, hvorimod ejeren ved benyttelse af afståelsesprincippet vil blive beskattet allerede ifm. afståelsen.

Retsvirkninger for kapitalselskabet

Som nævnt succederer kapitalselskabet i den personligt ejede virksomheds skattemæssige retsstilling, hvorved anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum på aktiver og passiver overtages af kapitalselskabet og eventuelle foretagne afskrivninger anses som foretaget af kapitalselskabet. Når kapitalselskabet afstår aktivet eller passivet, vil kapitalselskabet blive beskattet af tabet/fortjenesten ved afståelsen.

Nærværende artikel skitserer kun de grundlæggende rammer for en personligt ejet virksomheds omdannelse, og det er derfor vigtigt, at der modtages kompetent og konkret rådgivning i forbindelse med overvejelserne om virksomhedsomdannelse, da der er mange faldgruber i skattelovgivningen.

Kielberg Advokater er særdeles erfarne udi virksomhedsomdannelser og har i en årrække rådgivet om og ageret tovholder på omdannelsesprocesser.