Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Bitcoins og skattekontrol – konsekvenser for dig?

Ny muligheder for skattemyndighederne kan have konsekvenser for dig.

Den 12. februar 2019 udgav vi artiklen Bitcoins, hvor står skattemyndighederne?, hvor vi gav dig en indførsel i hovedlinjerne i den nuværende retstilstand vedrørende spekulationsbeskatning af bitcoins.

Som man kan læse af vores artikel, anvendes systemet i høj grad ud fra et ønske om anonymitet. Således er det vanskeligt for myndighederne at opnå klarhed over en given transaktion, da handlerne oftest foregår ureguleret.

Imidlertid har skattemyndighederne nu fået et effektiv værktøj i klarlægningen af, hvem der køber og sælger bitcoins og andre virtuelle valutaer på danske vekslingstjenester. Således er der nu indført oplysningspligt for visse danske kryptobørser vedrørende transaktioner med kryptovaluta. Dette kan have en særlig betydning for dig, som har erhvervet bitcoins gennem disse Exchanges, og som ikke har indberettet transaktionen i selvangivelsen.

Det juridiske grundlag for oplysningspligten findes i Skatterådets afgørelse af den 14. januar 2019, trykt ved SKM2019.15.SKTST

Baggrunden for oplysningspligten

Skattestyrelsen udsendte den 10. december 2018 nyheden Skattestyrelsen undersøger danske handler på finsk bitcoin-børs for mere end 100 millioner.

I nyheden kunne man erfare, at Skattestyrelsen havde modtaget oplysninger fra de finske skattemyndighederne vedrørende handlen med bitcoins på en finsk bitcoinbørs. Oplysningerne omfattede ca. 2.700 danskeres handel med bitcoin for mere end DKK 100.000.000,00 i årene 2015 – 2017. Skattestyrelsen har efterfølgende varslet omfattende kontrol vedrørende transaktionerne fra børsen.

I kølvandet på informationerne modtaget fra de finske skattemyndigheder har skattemyndighederne fundet det nødvendigt at indhente oplysninger fra danske kryptobørser.

Skattestyrelsen udtaler i forbindelse med afgørelsen:

”Uden at gå for vidt, tror jeg godt, man kan sige, at der her er tale om et stort marked, som vi har behov for at se nærmere på. Da vi for nylig modtog oplysninger fra den finske bitcoinbørs, gav det os en lille flig af et større billede, som vi nu har mulighed for at afdække endnu mere af. Hvor mange handlende, det drejer sig om, eller hvor store beløb, der er handlet for, er det dog endnu for tidligt at fortælle noget om endnu.”

Skattestyrelsen har oplyst, at der på nuværende tidspunkt initieres kontakt til de danske kryptobørser med henblik på udlevering af oplysningerne.

Skattestyrelsens mulighed for at indhente oplysninger gør det særligt relevant at klarlægge, hvad oplysningspligten for konkret kryptobørserne omfatter, idet dette kan have betydning for den nærmere kontrol af de skattemæssige konsekvenser ved personer og selskabers transaktioner med kryptovaluta, herunder bitcoin.

Hvem omfattes?

Skatterådets afgørelse pålægger i første omgang tre danske kryptobørser oplysningspligt. Børserne er ikke nævnt ved navn, men må formentligt antages at være de mest gængse anvendte kryptobørser, som ikke tidligere har udleveret oplysninger til skattemyndighederne.

Oplysningspligten bevirker konkret, at oplysninger om personer, der har handlet ved børserne, vil blive udleveret til Skattestyrelsen med henblik på skattemæssig kontrol af transaktioner foretaget af personerne, hvor børserne har faciliteret handlen med aktivet.

Hvilke oplysninger omfattes?

Skattestyrelsen anmoder først og fremmest om en liste på unavngivne skattepligtige personer m.fl., med tilknytning til Danmark, samt unavngivne udenlandske fysiske og juridiske personer, der enten har været eller er, kunder hos de danske vekslingstjenester, og som har handlet eller vekslet virtuel valuta, herunder bitcoin.

Følgende oplysninger om dig kan forventes udleveret til Skattestyrelsen:

  • Identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse samt cpr.nr. eller cvr. nr.,
  • Samlet overblik over handler eller veksling i gængse nationale valutaer (>>fiat valuta<<), eksempelvis DKK og virtuel valuta,
  • Alle overførsler af betalinger og vekslinger i fiat valuta mod virtuel valuta, virtuel valuta mod fiat valuta, samt virtuel valuta mod virtuel valuta (eksempelvis BTC/ETH, ETH/XRP etc.),
  • Oplysninger om ejeren af den konto eller wallet, som betalingen er sat ind eller hævet på, og
  • Gebyr betalt af personen.

Selvom Skattestyrelsen ikke forudgående har haft et konkret kendskab til dig og dine transaktioner med kryptovaluta faciliteret af en dansk kryptobørs, vil den pågældende børs nu være forpligtet til at udlevere ovennævnte oplysninger.

Konsekvenser ved manglende indberetning

Efter Skattestyrelsen har modtaget de nævnte oplysninger må det forventes, at der tages kontakt til dig, såfremt du er omfattet af de oplysninger, Skattestyrelsen modtager. Skattestyrelsen har ikke givet en egentlig tidshorisont herfor, men man kan af Skattestyrelsens nyhed af den 14. januar 2019 erfare, at:

”De første ændringer af skatten for de handlende på baggrund af oplysningerne fra de danske kryptobørser forventes at blive sendt inden sommer. Ændringer vil blive foretaget ud fra en konkret og individuel behandling, der afklarer, om handlen skal medregnes i den skattepligtige indkomst.”

Spørgsmålet om indberetning og kontrol er derfor aktuelt allerede nu, idet man må forvente, at Skattestyrelsen de næste måneder vil foretage ændringer i skatteansættelsen.

Samtidig kan manglende indberetning have skattestrafferetlige konsekvenser for dig. Således er der i skattekontrollovens hjemmel til idømmelse af bødestraf, hvor det ikke er utænkeligt, at Skattemyndighederne først og fremmest vil forsøge at afgøre sagen med et bødeforlæg.

Manglende indberetning kan nødvendiggøre rådgivning

Såfremt du bliver mødt med en ændret skatteansættelse fra skattemyndighederne, er det relevant først og fremmest at afdække nærmere, om en eventuel gevinst også efter din opfattelse er skattepligtig. Således kan en række forhold have nærmere betydning i din skattemæssige retsstilling.

Samtidig kan et bødeforlæg give anledning til en nærmere undersøgelse af, om du reelt set har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Det kan være særligt relevant at undersøge dette forhold nærmere, forinden bødeforlægget vedtages.

Hos Kielberg Advokater A/S har vi specialistviden både vedrørende skatteretten, herunder beskatning af kryptovaluta, samtidig med at vi løbende kan rådgive dig om den skattestrafferetlige vurdering af forholdet. Således må det anbefales, at du kontakter en rådgiver, inden et eventuelt bødeforlæg vedtages.

Såfremt du bliver kontaktet at Skattestyrelsen i forbindelse med skattemæssig kontrol af transaktioner med kryptovaluta, er du derfor velkommen til at kontakte os, hvorefter vi kan have en uforpligtende samtale om dine juridiske behov og ønsker.

Læs nyheden “Bitcoins, hvor står skattemyndighederne?”

Dato

Forfattere